fbpx Skip to main content

Tietosuojaseloste, kuluttajapalautteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

  1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Munax Oy
Y-tunnus: 1861020-2
Torikantie 5,
23800 Laitila
Puhelin: +358 2 8583400

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Emma Mäkelä,
Munax Oy
Torikantie 5
23800 Laitila
Puhelin: +358 41 4368152
emma.makela@munax.fi

  1. Rekisterin nimi

Munax Oy:n kuluttajapalauterekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterin käyttötarkoituksena on Munax Oy:n asiakassuhteiden hoito sekä yhtiön tuotteita koskevien palautteiden käsittely.

Lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena on Munax Oy:n oikeutettu etu, mikäli tietoja tarvitaan mahdollisten väärinkäytösepäilysten selvittämiseen.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilön antama tuotetta koskeva palaute sekä pankkiyhteystiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity henkilö itse. Tiedot on voitu antaa joko suullisesti puhelimessa, sähköisesti tai muulla tavalla kirjallisesti.

  1. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn antamat henkilötiedot poistetaan välittömästi sen jälkeen kun niiden käsittelyn oikeusperuste on lakannut, kuitenkin viimeistään seuraavasti:

1)     kymmenen (10) vuoden kuluttua siitä, kun henkilön tuotereklamaatiosta johtuva korvausvaatimus on vastaanotettu

2)     viiden (5) kuluttua siitä, kun väärinkäytösepäilyä koskeva tieto on vastaanotettu

3)     kahden (2) vuoden kuluttua siitä, kun henkilön tuotetta tai yhtiötä koskeva palaute saatu.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta tai siirretä.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Manuaalisessa muodossa olevat rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Munax Oy:n kuluttajapalauterekisteriin on talletettu ja saada niistä jäljennös. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Munax Oy rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot sekä poistaa rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada Munax Oy rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Munax Oy rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii käytön rajoittamista henkilötietojen poistamisen sijaan, rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat, itse toimittamansa, tiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus myös saada tiedot siirretyksi suoraan Munax Oy:lta rekisterinpitäjänä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä.