fbpx Skip to main content

Kuluttajapaneelin säännöt

Kuluttajapaneelin käyttäjäsopimus

 1. Osapuolet:

(a) Munax Oy, y-tunnus 1861020-2, osoitteessa Torikantie 5, Laitila. (”Munax”) ja

 

(b) Täysivaltainen henkilö, joka on liittynyt paneelin jättäen nimen ja sähköpostiosoitteensa (”Jäsen”). Munax ja Jäsen ovat molemmat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.

 1. Sopimuksen tarkoitus:

Munax Oyn kuluttajapaneeli on tutkimuspaneeli, jonka kautta Jäsenet vastaavat kyselyihin erilaisista aiheista. Munax hyödyntää kyselyiden vastauksia sekä Jäsenen antamia perustietoja ymmärtääkseen paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä ja mielipiteitä. Tietoja käsitellään yhdistämättä niitä Jäsenen yhteystietoihin tai nimeen, paitsi jos kyselyssä kysytään erikseen yhteystietoja.

 1. Osallistuminen

Paneeliin osallistuminen edellyttää, että Jäsen rekisteröityy palveluun ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Jäsenen on asuttava Suomessa. Jäsenellä saa olla ainoastaan yksi jäsenyys kuluttajapaneelissa. Jos Munax havaitsee, että samalla henkilöllä on useita sähköpostiosoitteita, Munaxilla on oikeus poistaa jäsentilien rekisteröinti.
Jäsenelle ilmoitetaan ennen kutakin tutkimusta osallistumisesta suoritettava korvaus sekä kysymysten määrä. Jäsen sitoutuu vastaamaan totuudenmukaisesti ja huolellisesti kysymyksiin tutkimuksissa, joihin osallistuu, sekä antamaan aina oikeat tiedot sukupuolestaan, iästään tai muista kysyttävistä taustatiedoista.

Jäsen antaa Munaxille rajoittamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää kaikkea materiaalia, jonka Jäsen antaa tutkimuksissa, mukaan lukien oikeus valmistaa esimerkkejä/kopioita, julkistaa materiaalia sekä muuttaa materiaalia ja luovuttaa sitä muille.

Kuluttajapaneeli sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Munaxilla ja sen sopijakumppaneilla. Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Munaxin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

 1. Palkkio

  Munax ei takaa Jäsenelle tiettyä korvaustasoa, ja se pidättää itselleen oikeuden korvaustasojen, maksurajojen sekä maksuvaihtoehtojen muuttamiseen. Korvaus voi olla arvonta osallistujien kesken tai tuotekorvaus, joka haetaan suoraan kaupasta tai joku muu Munaxin määrittelemä korvaus. Munax ei korvaa palkintoa noudettavista kuluista tai mistään muistakaan kuluista, jota palkinnosta aiheutuu.
  Jos Munax arvioi, että Jäsenen antamat vastaukset ovat tai saattavat olla ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, Munaxilla on oikeus peruuttaa kyseisessä tutkimuksessa ansaittu korvaus. Kolmen tällaisen tapahtuman jälkeen Jäsenen tiedot poistetaan ja Jäsenen oikeus ansaittuihin korvauksiin mitätöityy.

 2. Henkilötietojen käsittely

Jäsenen henkilötietoja käsitellään Munaxin tietosuojalausekkeen, Paneelin palvelukohtaisen tietosuojakuvauksen ja kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Vastuunrajoitus
  Jäsenyys Paneelissa ei oikeuta Jäsentä tiettyyn tutkimusten tai palkkioiden vähimmäismäärään. Munaxin näiden ehtojen mukainen vastuu rajoittuu Jäsenen toteennäyttämiin välittömiin vahinkoihin, joita Jäsenelle aiheutuu Munaxin tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta. Munaxin korvausvelvollisuus ei missään tilanteessa ylitä Jäsenelle maksetun palkkion keskiarvoa.
 2. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus astuu voimaan, kun Jäsen on jättänyt sähköpostiosoitteensa ja tieto on tallentunut rekisteriin.  Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jäsen tai Munax voi milloin tahansa päättää jäsenen jäsenyyden Paneelissa. Jos Jäsen itse pyytää jäsenyyden päättämistä, kertyneitä maksamattomia korvauksia ei makseta.

Munax pidättää itselleen oikeuden poistaa Jäsenen rekisteröinti ja päättää Sopimus välittömin vaikutuksin, jos (i) Jäsen ei ole osallistunut tutkimuksiin viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, (ii) Jäsen ei täytä Paneeliin osallistumisen edellytyksiä tai (iii) Jäsen ei Munaxin arvion mukaan ole noudattanut Munaxin kulloiseenkin tutkimukseen osallistumista koskevia sääntöjä ja ohjeita.

Munax pidättää itselleen oikeuden olla lisäämättä yhteystietoa rekisteriinsä.

Osapuoli voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo Sopimuksen olennaista ehtoa eikä kohtuullisessa ajassa huomautuksesta korjaa toimintaansa.

 1. Muut ehdot

8.1 SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt.

8.2 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Munaxilla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Munaxin vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä. Muut muutokset tehdään molempien Osapuolten suostumuksin.

8.3 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sopimusta ei voida siirtää osaksikaan kenellekään kolmannelle. Tiedot säilyvät vain Munax y-tunnuksen alla.

8.4 YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle, lukuun ottamatta mahdollista maksuvelvollisuutta, tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, jos täyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta tapahtumasta tai olosuhteista, joihin Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja Osapuoli ilmoittaa asiasta viipymättä ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet velvoitteen täyttämiseksi. Tällaisella ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan muun muassa internet-liikenteessä tai muussa tietoliikenteessä olevia häiriöitä tai katkoksia, jotka eivät johdu Osapuolista.

8.5 SOPIMUSEHDON PÄTEMÄTTÖMYYS

Jos jokin Sopimuksen ehdoista todettaisiin lainvastaiseksi, ehtoa muutetaan ja tulkitaan siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa alkuperäisen ehdon tarkoitusta niin pitkälle, kuin pakottava laki sallii. Sopimuksen muut ehdot pysyvät tällöin voimassa.

8.6 YHTEYSTIEDOT

Munax Oy
Torikantie 5, 23800 Laitila
Puhelin: 02-8583400

Liity vapaamuotoiseen kuluttajapaneliimme ja pääset vaikuttamaan tulevaisuuden kananmunatuotteisiimme ennen kuin ne ovat markkinoilla. Liity